๑ ๏ ถ วิลมาเหว่ว้า..........อาวรณ์ ใจเอยใจรอนรอน...........นิราศแล้ว วันใดจะคืนคอน..............เคียงอยู่ เจ้าเฮย ลับเลยเลยอย่าแคล้ว.....