๏ สยามยศล่มแล้ว.......ลาสวรรค์ แลฤๅ
ผีห่าสามานย์มัน............เสื่อมหล้า
เสพเสกอสุภสรร............สาบส่ง เสริมแฮ
เบิกอบายบังฟ้า..............ฝึกฟุ้งมุงเมือง ๚